| |

kilometerheffing België vanaf april 2016

Vrachtwagens zijn een van de motoren van onze economie. De vrachtwagen speelt een cruciale rol in het logistieke proces omdat het een erg flexibel vervoermiddel is dat goederen tot aan de drempel van de winkel kan brengen.
 

Het vrachtverkeer heeft echter ook zijn prijs. Zware voertuigen veroorzaken samen met het andere wegverkeer heel wat slijtage en schade aan de weginfrastructuur. Er zijn ook negatieve effecten op het milieu,

zoals geluidshinder en luchtvervuiling. Daarom hebben de drie Gewesten in België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) gezamenlijk besloten om de verkeersfiscaliteit te hervormen. Niet het bezit van een vrachtwagen wordt belast maar het gebruik ervan. Een kilometerheffing moet toelaten de infrastructuurkosten op een eerlijke manier in rekening te brengen, en ook de milieueffecten mee te nemen in de berekening.

April 2016

Vanaf april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton kilometerheffing betalen in België. Deze maatregel zal van toepassing zijn op autosnelwegen en op bepaalde gewest- en gemeentewegen.

On-Board-Unit systeem (OBU)

Het systeem is gebaseerd op het principe dat ‘de gebruiker betaalt’. Op die manier levert iedereen een eerlijke bijdrage voor het gebruik van de wegen. De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen. Dat toestel noemt men een ‘On Board Unit’ (OBU). De kilometerheffing voor vrachtwagens start op 1 april 2016. De kilometerheffing zal het bestaande Eurovignet voor vrachtwagens in België vervangen. Het Viapass-project zal voor de drie Gewesten van België een blijvende overgang betekenen naar een duurzamer en eerlijker manier van wegbeprijzing

 

Bron: www.viapass.be